// // ?>
 
 
Start arrow Oferta Ubezpieczeń arrow Pakiet Szkoła
 
 
 
UBEZPIECZENIA UCZELNI, SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Współpracownicy Klaris sp. z o.o. ubezpieczają katolickie uczelnie, szkoły i przedszkola w całej Polsce proponując najkorzystniejsze warunki ubezpieczonym uczniom i szkołom oraz szereg bonusów za zawarcie grupowego ubezpieczenia wszystkich uczniów. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej można objąć:

I. Następstwa nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz studentów

Osoby podlegające ubezpieczeniu:
  - dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych,
  - młodzież gimnazjów, szkół średnich, specjalnych, itp.
  - studenci szkół wyższych.
Przedmiot ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, w tym także następstwa zawału serca, udaru mózgu oraz wylewu krwi do mózgu.

Zakres ubezpieczenia:
  1) pełny – w czasie zajęć w szkole, w drodze z domu do szkoły, w drodze ze szkoły do domu oraz poza szkołą w życiu prywatnym (24 h/dobę), na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,
  2) ograniczony – w czasie zajęć w szkole, w drodze z domu do szkoły oraz w drodze ze szkoły do domu.

Do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Czas trwania umowy ubezpieczenia:
  - przez cały rok szkolny włączając wakacje
  - przez cały rok akademicki od włączając wakacje

W przypadku absolwentów szkół licealnych, techników, itp. ochrona ubezpieczeniowa trwa do momentu rozpoczęcia pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej, rozpoczęcia nauki w innej szkole nie dłużej jednak niż trzy miesiące od końca roku szkolnego

Suma ubezpieczenia:

Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający – szkoła, przedszkole, uczelnia. Suma ubezpieczenia jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych.

Świadczenia wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia:
  1) z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 100% sumy ubezpieczenia,
  2) z tytułu trwałego uszkodzenia ciała lub trwałego rozstroju zdrowia w wysokości odpowiedniej do stopnia (procentu) trwałego uszkodzenia ciała lub trwałego rozstroju zdrowia, a w przypadku 100% inwalidztwa – pełna suma ubezpieczenia.
Zawarcie umowy ubezpieczenia:
Wniosek w imieniu:
  - dzieci, młodzieży składa szkoła, przedszkole do 31 października 2005r., - studentów składa uczelnia lub samorząd studencki do 30 listopada 2005r

Umowę ubezpieczenia zawiera się w formie bezimiennej pod warunkiem objęcia ubezpieczeniem wszystkich dzieci i młodzieży. Szkoła, przedszkole, uczelnia zobowiązane są do prowadzenia listy ubezpieczonych osób i udostępniania jej na prośbę Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Jeżeli ochroną ubezpieczeniową nie są objęte wszystkie dzieci, lecz tylko część z nich, to jest to umowa ubezpieczenia grupowa imienna. Szkoła, przedszkole uczelnia zobowiązane są do złożenia imiennej listy ubezpieczonych osób do wniosku ubezpieczeniowego.

Opłata składki:

Składka opłacana jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia:

  - w przypadku szkół, gimnazjów, liceów, przedszkoli do 31 października
  - w przypadku uczelni wyższych do 30 listopada

W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia wszystkich dzieci, uczniów szkoły, przedszkola – na wniosek kierownictwa placówki oświatowo-wychowawczej w porozumieniu z komitetem rodzicielskim lub samorządem studenckim, może zwolnić od płacenia składki osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej:

  1) do 10% ogólnej liczby ubezpieczonych osób w szkołach specjalnych, 2) do 5% ogólnej liczby osób ubezpieczonych w pozostałych placówkach oświatowych.

Świadczenia dodatkowe za dodatkową opłatą:
  1) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków:
   a) dieta dzienna za pobyt w szpitalu związany z nieszczęśliwym wypadkiem,
   b) zwrot kosztów leczenia poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem i nieuregulowanych przez NFZ
  2) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem:
   a) odzież pozostawiona w zamkniętej szatni do sumy ubezpieczenia 100,-zł,
   b) obuwie pozostawione w zamkniętej szatni do sumy ubezpieczenia 100,-zł.

Szatnie muszą być zamykane na czas trwania godzin lekcyjnych na co najmniej jeden zamek wielozapadkowy. Towarzystwo odpowiada za szkody zaistniałe podczas trwania zajęć lekcyjnych z wyłączeniem przerw. Wysokość odszkodowania ustala się w granicach sumy ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody, z uwzględnieniem stopnia zużycia, nie więcej niż 100 zł.

II. Minie od ognia i innych zdarzeń losowych w następującym zakresie

  1) pożaru, działania dymu lub sadzy, wybuchu (eksplozji), uderzenia pioruna,
  2) huraganu, deszczu nawalnego, gradu, zalania, powodzi, wydostania się wody i innych cieczy lub par z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych
  3) lawiny, nadmiernych opadów śniegu,
  4) uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, huku ponaddźwiękowego,
  5) trzęsienia ziemi, obsuwania się ziemi, zapadnięcia się ziemi.
Przedmiot ubezpieczenia:
  - budynek szkolny, sala gimnastyczna, budynki gospodarcze,
  - wyposażenie sal lekcyjnych, klaso-pracowni, zaplecza,
  - wyposażenie klas komputerowych
  - wyposażenie świetlicy, stołówki, kuchni,
  - przedmioty zgromadzone w budynku gospodarczym.

III. Mienia od kradzieży z włamaniem rabunku i wandalizmu w następującym zakresie

  1) kradzież mienia z włamaniem,
  2) rabunek mienia,
Przedmiot ubezpieczenia:
  - wyposażenie sal lekcyjnych, klaso-pracowni, zaplecza,
  - wyposażenie klas komputerowych,
  - wyposażenie świetlicy, stołówki, kuchni,
  - przedmioty zgromadzone w budynku gospodarczym,
  - zabezpieczenia budynku szkolnego, sali gimnastycznej, budynku gospodarczego.

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w następującym zakresie:

  1. Ubezpieczenie OC nauczycieli z tytułu wykonywania zawodu:

  W przypadku, gdy wszyscy uczniowie przystępują do ubezpieczenia - w zakresie NNW - etatowi nauczyciele otrzymają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu wykonywania zawodu gratis. Suma gwarancyjna, niezależnie od liczby nauczycieli i wychowawców etatowych, na wszystkie zdarzenia wynosi 50.000,-zł z tym, że nie więcej niż 25.000,-zł na jedno zdarzenie. Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o wypłacone odszkodowanie.

  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania budynku szkoły oraz prowadzenia działalności oświatowej

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna szkoły za szkodę na osobie lub szkodę w mieniu, która została wyrządzona przez szkołę osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego w związku z posiadaniem lub użytkowaniem budynku szkolnego i prowadzoną przez szkołę działalnością oświatową.

  Towarzystwo wypłaca odszkodowanie w granicach ustawowej odpowiedzialności cywilnej szkoły, najwyżej jednak do wysokości wskazanej w polisie sumy gwarancyjnej. Ustalona w umowie suma gwarancyjna będzie pomniejszana każdorazowo o kwotę wypłaconego przez Towarzystwo odszkodowania, aż do całkowitego jej wyczerpania.

  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i prowadzenia stołówki szkolnej.

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna szkoły za szkodę na osobie która została wyrządzona przez szkołę osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego w związku z prowadzeniem stołówki. Do umowy ubezpieczenia włączona jest odpowiedzialność za zatrucia pokarmowe, WZW.

V. Następstwa nieszczęśliwych wypadków nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty:

Ubezpieczeniu podlegają wszyscy nauczyciele, pedagodzy i pracownicy oświaty zatrudnieni w szkole.

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, w tym także następstwa zawału serca, udaru mózgu oraz wylewu krwi do mózgu.

Zakres ubezpieczenia – pełny 24h/dobę w kraju i za granicą. Suma ubezpieczenie jest jednakowa dla wszystkich osób. Czas trwania umowy ubezpieczenia i sposób jej zawarcia jest taki sam jak w ofercie dla dzieci i młodzieży.

VI. Szyby od stłuczenia i uszkodzeniaMambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team