// // ?>
 
 
Start arrow Oferta Ubezpiecze arrow Pakiet Szkoa
 
 
 
UBEZPIECZENIA UCZELNI, SZKӣ I PRZEDSZKOLI

Wsppracownicy Klaris sp. z o.o. ubezpieczaj katolickie uczelnie, szkoy i przedszkola w caej Polsce proponujc najkorzystniejsze warunki ubezpieczonym uczniom i szkoom oraz szereg bonusw za zawarcie grupowego ubezpieczenia wszystkich uczniw. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej mona obj:

I. Nastpstwa nieszczliwych wypadkw dzieci i modziey oraz studentw

Osoby podlegajce ubezpieczeniu:
  - dzieci w przedszkolach, szkoach podstawowych,
  - modzie gimnazjw, szk rednich, specjalnych, itp.
  - studenci szk wyszych.
Przedmiot ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje nastpstwa nieszczliwych wypadkw polegajce na uszkodzeniu ciaa lub rozstroju zdrowia, powodujce trway uszczerbek na zdrowiu lub mier ubezpieczonego, w tym take nastpstwa zawau serca, udaru mzgu oraz wylewu krwi do mzgu.

Zakres ubezpieczenia:
  1) peny – w czasie zaj w szkole, w drodze z domu do szkoy, w drodze ze szkoy do domu oraz poza szko w yciu prywatnym (24 h/dob), na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granic,
  2) ograniczony – w czasie zaj w szkole, w drodze z domu do szkoy oraz w drodze ze szkoy do domu.

Do umowy ubezpieczenia zastosowanie maj Oglne warunki ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw obowizujce w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Czas trwania umowy ubezpieczenia:
  - przez cay rok szkolny wczajc wakacje
  - przez cay rok akademicki od wczajc wakacje

W przypadku absolwentw szk licealnych, technikw, itp. ochrona ubezpieczeniowa trwa do momentu rozpoczcia pracy, powoania do zasadniczej suby wojskowej, rozpoczcia nauki w innej szkole nie duej jednak ni trzy miesice od koca roku szkolnego

Suma ubezpieczenia:

Sum ubezpieczenia okrela Ubezpieczajcy – szkoa, przedszkole, uczelnia. Suma ubezpieczenia jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych.

wiadczenia wynikajce z zawartej umowy ubezpieczenia:
  1) z tytuu mierci Ubezpieczonego wskutek nieszczliwego wypadku - 100% sumy ubezpieczenia,
  2) z tytuu trwaego uszkodzenia ciaa lub trwaego rozstroju zdrowia w wysokoci odpowiedniej do stopnia (procentu) trwaego uszkodzenia ciaa lub trwaego rozstroju zdrowia, a w przypadku 100% inwalidztwa – pena suma ubezpieczenia.
Zawarcie umowy ubezpieczenia:
Wniosek w imieniu:
  - dzieci, modziey skada szkoa, przedszkole do 31 padziernika 2005r., - studentw skada uczelnia lub samorzd studencki do 30 listopada 2005r

Umow ubezpieczenia zawiera si w formie bezimiennej pod warunkiem objcia ubezpieczeniem wszystkich dzieci i modziey. Szkoa, przedszkole, uczelnia zobowizane s do prowadzenia listy ubezpieczonych osb i udostpniania jej na prob Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Jeeli ochron ubezpieczeniow nie s objte wszystkie dzieci, lecz tylko cz z nich, to jest to umowa ubezpieczenia grupowa imienna. Szkoa, przedszkole uczelnia zobowizane s do zoenia imiennej listy ubezpieczonych osb do wniosku ubezpieczeniowego.

Opata skadki:

Skadka opacana jest jednorazowo za cay okres ubezpieczenia:

  - w przypadku szk, gimnazjw, licew, przedszkoli do 31 padziernika
  - w przypadku uczelni wyszych do 30 listopada

W przypadku przystpienia do ubezpieczenia wszystkich dzieci, uczniw szkoy, przedszkola – na wniosek kierownictwa placwki owiatowo-wychowawczej w porozumieniu z komitetem rodzicielskim lub samorzdem studenckim, moe zwolni od pacenia skadki osoby znajdujce si w szczeglnie trudnej sytuacji finansowej:

  1) do 10% oglnej liczby ubezpieczonych osb w szkoach specjalnych, 2) do 5% oglnej liczby osb ubezpieczonych w pozostaych placwkach owiatowych.

wiadczenia dodatkowe za dodatkow opat:
  1) w ubezpieczeniu nastpstw nieszczliwych wypadkw:
   a) dieta dzienna za pobyt w szpitalu zwizany z nieszczliwym wypadkiem,
   b) zwrot kosztw leczenia poniesionych w zwizku z nieszczliwym wypadkiem i nieuregulowanych przez NFZ
  2) w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarze losowych oraz od kradziey z wamaniem:
   a) odzie pozostawiona w zamknitej szatni do sumy ubezpieczenia 100,-z,
   b) obuwie pozostawione w zamknitej szatni do sumy ubezpieczenia 100,-z.

Szatnie musz by zamykane na czas trwania godzin lekcyjnych na co najmniej jeden zamek wielozapadkowy. Towarzystwo odpowiada za szkody zaistniae podczas trwania zaj lekcyjnych z wyczeniem przerw. Wysoko odszkodowania ustala si w granicach sumy ubezpieczenia w kwocie odpowiadajcej wysokoci poniesionej szkody, z uwzgldnieniem stopnia zuycia, nie wicej ni 100 z.

II. Minie od ognia i innych zdarze losowych w nastpujcym zakresie

  1) poaru, dziaania dymu lub sadzy, wybuchu (eksplozji), uderzenia pioruna,
  2) huraganu, deszczu nawalnego, gradu, zalania, powodzi, wydostania si wody i innych cieczy lub par z urzdze wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych
  3) lawiny, nadmiernych opadw niegu,
  4) uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, huku ponaddwikowego,
  5) trzsienia ziemi, obsuwania si ziemi, zapadnicia si ziemi.
Przedmiot ubezpieczenia:
  - budynek szkolny, sala gimnastyczna, budynki gospodarcze,
  - wyposaenie sal lekcyjnych, klaso-pracowni, zaplecza,
  - wyposaenie klas komputerowych
  - wyposaenie wietlicy, stowki, kuchni,
  - przedmioty zgromadzone w budynku gospodarczym.

III. Mienia od kradziey z wamaniem rabunku i wandalizmu w nastpujcym zakresie

  1) kradzie mienia z wamaniem,
  2) rabunek mienia,
Przedmiot ubezpieczenia:
  - wyposaenie sal lekcyjnych, klaso-pracowni, zaplecza,
  - wyposaenie klas komputerowych,
  - wyposaenie wietlicy, stowki, kuchni,
  - przedmioty zgromadzone w budynku gospodarczym,
  - zabezpieczenia budynku szkolnego, sali gimnastycznej, budynku gospodarczego.

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej w nastpujcym zakresie:

  1. Ubezpieczenie OC nauczycieli z tytuu wykonywania zawodu:

  W przypadku, gdy wszyscy uczniowie przystpuj do ubezpieczenia - w zakresie NNW - etatowi nauczyciele otrzymaj ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej deliktowej z tytuu wykonywania zawodu gratis. Suma gwarancyjna, niezalenie od liczby nauczycieli i wychowawcw etatowych, na wszystkie zdarzenia wynosi 50.000,-z z tym, e nie wicej ni 25.000,-z na jedno zdarzenie. Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o wypacone odszkodowanie.

  2. Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu posiadania i uytkowania budynku szkoy oraz prowadzenia dziaalnoci owiatowej

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno cywilna szkoy za szkod na osobie lub szkod w mieniu, ktra zostaa wyrzdzona przez szko osobie trzeciej w nastpstwie czynu niedozwolonego w zwizku z posiadaniem lub uytkowaniem budynku szkolnego i prowadzon przez szko dziaalnoci owiatow.

  Towarzystwo wypaca odszkodowanie w granicach ustawowej odpowiedzialnoci cywilnej szkoy, najwyej jednak do wysokoci wskazanej w polisie sumy gwarancyjnej. Ustalona w umowie suma gwarancyjna bdzie pomniejszana kadorazowo o kwot wypaconego przez Towarzystwo odszkodowania, a do cakowitego jej wyczerpania.

  3. Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu posiadania i prowadzenia stowki szkolnej.

  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno cywilna szkoy za szkod na osobie ktra zostaa wyrzdzona przez szko osobie trzeciej w nastpstwie czynu niedozwolonego w zwizku z prowadzeniem stowki. Do umowy ubezpieczenia wczona jest odpowiedzialno za zatrucia pokarmowe, WZW.

V. Nastpstwa nieszczliwych wypadkw nauczycieli, pedagogw i pracownikw owiaty:

Ubezpieczeniu podlegaj wszyscy nauczyciele, pedagodzy i pracownicy owiaty zatrudnieni w szkole.

Ubezpieczenie obejmuje nastpstwa nieszczliwych wypadkw polegajce na uszkodzeniu ciaa lub rozstroju zdrowia, powodujce trway uszczerbek na zdrowiu lub mier ubezpieczonego, w tym take nastpstwa zawau serca, udaru mzgu oraz wylewu krwi do mzgu.

Zakres ubezpieczenia – peny 24h/dob w kraju i za granic. Suma ubezpieczenie jest jednakowa dla wszystkich osb. Czas trwania umowy ubezpieczenia i sposb jej zawarcia jest taki sam jak w ofercie dla dzieci i modziey.

VI. Szyby od stuczenia i uszkodzeniaMambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team